خدمات مركز نگار ايرانيان :

? تست تراكم استخوان (BMD) در دو ناحيه

? تست تراكم استخوان تمام بدن (Total BMD)

? تست بادى كامپوزيشن (Body Composition)

? تست تشخيص شكستگيهاى مخفى ستون فقرات (VAF)

? تست تشخيص احتمال شكستگى در ده سال آينده ( FRAX)

? لیزر کم توان و پر توان ارتوپدی

? مشاوره و درمان پوكى استخوان